مخاطرات طبیعی (Natural Hazards)

مخاطرات طبیعی (Natural Hazards): 
مخاطراتی که عوامل انسانی در ایجاد آنها دخالت مستقیم ندارند به انواع زیر میباشد : - مخاطرات جوی: از جمله طوفان، گردباد، یخبندان و خشکسالی 


- مخاطرات توپولوژیک: از جمله رانش زمین، بهمن و سیل 


- مخاطرات زمین شناختی: از جمله زلزله، آتشفشان و تسونامی 


- مخاطرات بیولوژیک: از جمله بیماری های عفونی و اپیدمی ها

 

 

/ 0 نظر / 47 بازدید