آشنایی با سیستم های اطلاعات مدیریت سانحه

 1. سامانه اطلاعاتی Information System چیست؟
 2. ◦ورودیها (Inputs)
 3. ◦پردازشها (Processes)
 4. ◦خروجیها (Outputs)
 5. ◦بازخوردها (Feed Backs)
 6. ◦Data              
 7. ◦Information
 8. Knowledge 
 9.  
 10. مزایای استفاده از DMIS :
 1. شناسایی نواحی آسیب پذیر که نیازمند برنامه ریزی هستند
 2. ارزیابی میزان آمادگی برخورد و مقابله با سوانح قبل از وقوع آنها
 3. تخمین خسارات بالقوه ناشی از سوانح (قبل و بعد از واقعه)
 4. تصمیم گیری در مورد نحوه تخصیص منابع به روشهای کارای واکنش و بازسازی
  اولویت بندی روشهای پیشگیری که باید برای پیشگیری مخاطرات بکار گرفته شوند.
  مولفه های مورد انتظار برای DMIS  :
  ◦پیش بینی و برآورد حد و اندازه نیازهای واکنش به سوانح مختلف از نظر منابع و امکانات مورد نیاز و شناسایی اولیه مناطق آسیب پذیر
  ◦تهیه برنامه های بازسازی پس از سوانح
  ◦پیشگیری و کاهش اثرات سوانح
  ◦برآورد خسارات و تلفات ناشی از سوانح
  ◦اتصال به زیرسیستمهای پیش بینی بلادرنگ وضعیت آب و هوا
  ◦تهیه گزارشهای انعطاف پذیر از تعامل تمام Fieldهای پیش بینی شده و ارائه نمودارهای مورد نظر برای تصمیم گیری
   

 

/ 0 نظر / 25 بازدید