مدیریت بحران در شهرستان مهاباد DISASTER MANAGEMENT IN MAHABAD

مقدمه

در این تحقیق می خواهیم با ذکر تاریخچه ای ازوضعیت ایران و استان و شهرمهاباد و برخی از بحران های رویداده مهم و هم چنین بحران های احتمالی در آینده و ساختارمدیریت بحران ، هماهنگی سازمان های موجود و به خصوص برنامه های سازمان های مختلف را در زمان مواجهه با خطر در این شهرستان را بررسی کنیم . 

/ 0 نظر / 16 بازدید