ارزیابی سوانح و تعیین نیازمند‌ی‌های سیستم بهداشتی‌، درمانی

   ارزیابی شامل :

  • ارزیابی خطر
  • ارزیابی خسارات ( آسیب پذیری)
  • ارزیابی نیازها میباشد. 
  • تعریف برآورد (ارزیابی) اولیه: مجموعه ای از اقداماتی است که بمنظور برآورد مقدماتی نیازها و خسارات و خطرات  در مراحل اولیه و بحرانی سانحه جهت تکمیل فرآیند عملیات و پاسخگویی صورت میپذیرد. برآورد اولیه باید شامل تمامی بخشهای تخصصی نظیر آب ، بهداشت محیط ، تغذیه ، مواد غذایی ، پناهگاه و بهداشت ) و محیط فیزیکی ، اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و امنیتی را مد نظر قرار دهد. 
ارزیابی سریع سوانح چیست؟
جمع آوری سریع داده ها و اطلاعات دارای ساختار از اثرات، نیازهای اولیه و اولویتها و حیطه هایی است که در زمانی کوتاهی بعداً مورد نیاز خواهند بود.
ارزیابی اولیه نیازها :
•اساس ارائه هر گونه کمک و خدمات فوری را ارزیابی اولیه نیازها تشکیل میدهد و مواردی که نیاز به ارزیابی دقیقتری دارند را شناسایی میکند. در پایان ارزیابی اولیه نیازها ، این کار به اتمام نمیرسد و بلکه به عنوان یک گام اساسی برای روند دائمی پایش و به روز آوری اطلاعات و نظارت تلقی میگردد. 
 
/ 1 نظر / 34 بازدید
موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1323942934