معرفی نرم افزار مدیریت بحران ops center و کاربرد آن در عملیات بحران

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تا 16 اردیبهشت 1389 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
OpsCenter معرفی نرمافزار مدیریت بحران
و کاربرد آن در عملیات بحران
هادی بهادری 1، نادر صولتیفر 2
-1 استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
-2 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه تهران
h.bahadori@urmia.ac.ir
solatifar@ut.ac.ir
خلاصه
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در زندگی انسان بازی میکند. با گسترش استفاده از نرمافزارهای رایانهای، مدیریت و بویژه
یکی از نرمافزارهایی است که با OpsCenter . مدیریت بحران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نرمافزارهای قدرتمندی در این زمینه تولید شدهاند
اوضاع را تحت کنترل درآورده و استاندارد جدیدی از مدیریت عملیات را (Virtual EOC) بوجود آوردن یک مرکز عملیات بحران مجازی
هنگام وقوع بحران معرفی میکند. این نرمافزار در واقع یک سیستم اطلاعاتی کاملی است که میتواند در موثر کردن زمان واقعی واکنش بحران و
فعالیتهای روزانه کمک شایانی به امدادگران نماید. زمانی که محافظت از مردم و اموال آنها از انواع مختلف سوانح بالقوه مدنظر باشد، نیاز به
OpsCenter . یک سیستم اطلاعات که بتواند در حد ممکن، بطور آسان و موثر در تمامی اوقات، به مدیریت عملیات کمک نماید، ضروری است
دور باشند. (EOC) به امدادگران کمک میکند تا بدانند در حال حاضر چه اتفاقی در حال وقوع است، حتی زمانی که از مرکز عملیات بحران
کاربران می توانند با اتصال به اینترنت و با استفاده از یک جستجوگر وارد سیستم شده، در نتیجه یک مرکز عملیات بحران مجازی ایجاد نمایند. این
مقاله ضمن معرفی نرمافزار مذکور، کارایی و کاربرد آن را در حین وقوع سوانح مختلف طبیعی و غیر طبیعی بیان می کند.
.IT فناوری اطلاعات ،EOC ، مدیریت بحران ،OpsCenter کلمات کلیدی: نرمافزار
1. مقدمه
این نرم افزار سیستمی است به منظور مدیریت بحران برای سازمان های ایالتی، شهری، منطقه ای و دیگر سازمان های محلی جهت مدیریت و کنترل
بحران ها، سوانح طبیعی، سوانح امنیت داخلی، حملات تروریستی، حوادث سلامت عمومی (بیوتروریستی، سارس و...) و دیگر شرایط بحرانی. همچنین
برای هدایت وقایع برنامه ریزی شده اعم از گردهمایی های بزرگ عمومی در مراسمات و جشن ها و سایر رویداد های ویژه نیز قابل استفاده می باشد.
کاربرد های نرم افزار امکان مدیریت اطلاعات، ارتباطات و تعیین روش جهت چنین شرایطی را به نحو احسن برای سازمان ها تامین می کند. تامین
اطلاعات به موقع و صحیح، از میان منابع مناسب و موثق، جهت مدیریت بحران موثر، بسیار سخت می باشد. اغلب، امدادگران در نقاط مختلف هستند،
هم در محل سانحه و هم در دفاتر کار یا در سایر تاسیسات در دیگر شهر ها توزیع شده اند. توزیع اطلاعات در چنین حالتی مشکل بوده، و نیز اطلاعات
.[ پخش شده ممکن است صحیح نبوده و یا بروز نباشند [ 1
به امدادگران کمک می کند تا بدانند در حال حاضر چه اتفاقی در حال وقوع می باشد، حتی زمانی که از مرکز عملیات بحران OpsCenter
دور باشند. کاربران می توانند با اتصال به اینترنت و با استفاده از یک جستجوگر وارد سیستم شده و یک مرکز مدیریت عملیات بحران مجازی (EOC)
ایجاد نمایند. (Virtual EOC)
:[ نرم افزار امدادگران را توسط عوامل زیر برای مدیریت و کنترل وضعیت بحرانی قادر می سازد [ 2
• توزیع اطلاعات زمان حال
• واگذاری و پیگیری وظایف
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تا 16 اردیبهشت 1389 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
NIMS • پیگردی منابع – سیستم محلی یا برنامه تایپ سیستم
FEMA • ارزیابی خسارت بر اساس آیین نامه های
• استفاده از روند کاری، روش ها و مجموعه اصطلاحات علمی و فنی سازمان
• استفاده از چک لیست ها
• آگاه سازی خودکار کارکنان کلیدی
• ثبت وقایع بصورت خودکار و جامع
• گزارش دهی خودکار انعطاف پذیر
(Virtual EOC) • ایجاد مرکز عملیات بحران مجازی
اطلاعات وضعیت کنونی و استفاده از اصطلاحات علمی و فنی سازمان برای تمامی کاربران این نرم افزار در دسترس است. تابلو های اعلام
یک جستجوگر قابل OpsCenter . وضعیت، امکان تعیین سریع شرایط و موقعیت منابع بحران، و نیز پیشرفت تمامی عملیات را به کاربران می دهد
تنظیم بر پایه استفاده روی اینترنت و دیگر فناوری های جدید و قوی می باشد. همچنین ویژگی هایی با قابلیت استفاده آسان برای کمک به امدادگران،
جهت درک شرایط فعلی سانحه و منابع دارد که منجر به مدیریت و کنترل بهتر شرایط می شود. کاربران نقشه ها و تابلو های اعلام وضعیت را برای
تصور سریع شرایط، تعیین قابلیت استفاده از منابع بحرانی، و تعیین گزینه هایی برای انجام امداد و نجات در مقابل خود می بینند. در هنگام و نیز بعد از
،OpsCenter وقوع سانحه، کاربران گزارش های ویژه ای را برای مسئول اطلاعات عمومی، مدیریت منابع و استرداد هزینه ها تهیه می کنند. بطور کلی
طراحی سیستمی است که روی سه اصل بنیادی و ضروری در کمک به امدادگران در هنگام وقوع بحران، سانحه یا حوادث متمرکز می شود:
• توزیع اطلاعات
• بالا بردن ارتباطات
• برگرداندن رویه های کاری و اصطلاحات علمی و فنی سازمان ها.
:[ مزایای استفاده از این نرم افزار شامل موارد زیر است [ 3
• استفاده آسان – رابط مستقیم کاربر.
• پیکربندی بالا – استفاده از دستورالعمل ها، روند ها و اصطلاحات علمی و فنی سازمان ها.
• کاهش هزینه ها – آسانی استفاده از حداقل آموزش و انجام کار بیشتر با همان اعضا و کارکنان.
• دسترسی مستقل از مکان – امکان ورود به سیستم از هر مکانی توسط یک اتصال اینترنتی و یک جستجوگر توسط کاربران.
• اطلاعات بروز در هنگام وقوع بحران.
• کارایی عالی تحت شرایط بد کاری.
• معماری بر اساس آخرین فناوری های موجود.
• استفاده از فناوری در دسترس و معمول جهت پشتیبانی آسان.
• امکان ساخت فضای مدیریت بحران برای دیگر سازمان ها.
• آموزش توسط مشاوران با تجربه.
2. پیکربندی بالا برای سهولت استفاده
سیستم قدرتمندی است که بویژه برای تامین سهولت استفاده طراحی شده است. قابلیت این نرم افزار در قالبی که سازمان با آن کار می OpsCenter
بوده است. توانایی پیکربندی، نرم افزار را به OpsCenter کند "قابلیت پیکربندی" نامیده می شود که یک ویژگی طراحی کلیدی از ابتدای توسعه
طریقی که سازمان هنگام وقوع سوانح عمل می کند، بدون تغییر کد نرم افزار مناسب می گرداند. این ویژگی متفاوت و آسان تر از شخصی سازی نرم-
افزار است که نیازمند تغییر کد آن می باشد.
یک کاربر غیر فنی می تواند پیکربندی را به آسانی بدون نیاز به مهارت های خاصی یا دانش برنامه نویسی انجام دهد. در واقع پیکربندی آسان
از توسعه نرم افزاری و یا خدمات مشاوره ای پرهزینه جلوگیری می کند. با پیکربندی نرم افزار در مسیری که سازمان کار می کند، امدادگران بحران از
سیستمی آشنا برای آنان، آسان برای یادگیری، و نیازمند حداقل آموزش استفاده می کنند. سازمان بیش از کشمکش با نرم افزار در طی انجام و استفاده،
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تا 16 اردیبهشت 1389 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
روی روند ها، روش ها، چک لیست ها، تعیین روش، برنامه ها و دیگر خصوصیات سازمانی متمرکز خواهد شد. حتی یک کاربر پاره وقت نیز، سیستم را
آسان برای استفاده خواهد یافت. از طرفی ارتقاء به یک نسخه جدید نرم افزار، بعلت اینکه تغییرات پیکربندی قابلیت انتقال خودکار به نسخه جدید را
.[ دارد، بسیار سریع و آسان می باشد [ 4
OpsCenter 3. رابط صفحه نمایش
صفحه نمایش رابط اصلی نرم افزار دارای دو بخش می باشد:
• پنجره ای در چپ (مربوط به هدایت گر) که شامل اتصالاتی به صفحه نمایش مانند تابلو های اعلام وضعیت، گزارش های اعضا، چک
لیست ها، و دیگر وسایلی که بستگی به مسئولیت ها دارد و نیازمند نقش است، می شود.
• پنجره ای در راست (مربوط به منطقه کاری) که شامل فضایی برای ورود، ویرایش، و نمایش داده ها و اطلاعات می باشد.
هر نقشی نوعاً یک هدایت گر متفاوت دارد. یک امدادگر بحران که نقش عملیاتی بازی می کند، اتصالات مختلفی را در آن از یک امدادگر
که در تهیه و جمع آوری اطلاعات ایفای نقش می نماید، خواهد دید. بالای هدایت کننده جعبه ای وجود دارد که امکان تعویض بین هر هدایت گر را
جهت نقش های مختلف، برای کاربر فراهم می کند. قسمت پایین هدایت گر، امکان دستیابی به صفحات نمایش مختلف را برای نقش مورد نظر به
.[ کاربر می دهد. زمانی که کاربر روی نام یک صفحه، کلیک می کند، صفحه انتخاب شده در قسمت ناحیه کاری در سمت راست ظاهر می شود [ 4
OpsCenter 4. ساختار های سازمانی در
می توان نرم افزار را جهت برگرداندن ساختار مدیریتی که سازمان برای بحران ها استفاده می کند، پیکربندی کرد. یک کاربر غیر فنی می تواند ساختار
اولیه سیستم را با ساختاری که سازمان از آن استفاده می کند، جایگزین سازد. این شامل (اما نه محدود به) نقش ها، بخش ها، کاربران، و دیگر جنبه ها
.[ در مورد ساختارمدیریت بحران سازمان می شود [ 4
5. دستیابی مبتنی بر نقش ساده
عملیات امداد و نجات در یک سانحه، بسیار پیچیده بوده و نیازمند مدیریت مقدار بزرگی از اطلاعات است. بعضی کاربران روی یک جنبه ویژه ای از
مدیریت بحران متمرکز می شوند. اغلب، این کاربران دچار از دست دادن اطلاعات می شوند که این می تواند منجر به عدم کارایی و تاخیر در عملیات
مانند توسعه منابع بحرانی شود.
واگذاری افراد به نقش های از قبل تعریف شده، به جلوگیری از انتشار اطلاعات اضافی به امدادگران بحران کمک می کند. از پیش تعریف
کردن هر نقشی در این نرم افزار، اطلاعات داخل سیستم را بر پایه نقش به نقش متمرکز می کند. هر کاربر توجه اش را روی اطلاعاتی که بسیار مناسب
به نقش و قلمرو مسئولیت او بوده متمرکز می کند که این باعث افزایش کارایی و دقت می شود. سیستم مبتنی بر نقش نرم افزار، بطور معنی دار منحنی
.[ یادگیری را برای کاربران کوتاه می کند. همچنین این سیستم پیوستگی عملیات را در پیشرفت های بحران بسیار ساده می نماید [ 4
6. اطلاعات تماس
یک پروفایل اطلاعاتی را برای هر کاربر در سیستم ایجاد و نگهداری می نماید. این پروفایل شامل داده های تماس، موقعیت، وضعیت در OpsCenter
سیستم (فعال یا غیر فعال)، نقش ها، و پیکربندی محیطی شخصی می شود. زمانی که کاربران وارد سیستم می شوند، صفحه نخستی که آنها می بینند،
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تا 16 اردیبهشت 1389 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
اطلاعات موقعیت و تماس موجود آنها را نشان می دهد. هدف این صفحه مهیا کردن بازبینی اطلاعات کاربران، زمانی که وارد سیستم می شوند، می
باشد که متضمن اطلاعات سیستم در حال حاضر راجع به:
• مکانی که کاربران هستند
• نقشی که آنها ایفا می کنند
• و چگونه می توان با آنها تماس گرفت
می باشد. این اطلاعات برای مدیریت بحران موفقیت آمیز ضروری می باشد.اطلاعات تماس هر کاربر جمع آوری و ثبت شده و در یک مخزن متمرکز
اطلاعات تماس که امکان دستیابی از طریق سیستم را دارد، نگهداری می شود [ 5]. مثالی از صفحه اطلاعات یک کاربر در شکل 1 نشان داده شده است.
شکل 1. مثالی از صفحه اطلاعات یک کاربر
7. تعیین روش ها و روند ها
روش شناسی مدیریت بحران، ساختار های سازمانی، فرایند ها، روند ها، چک لیست ها، اصطلاحات فنی و در نهایت تعیین چگونگی مقابله سازمان با
بحران ها، سوانح طبیعی و حوادث می باشد. هر سازمانی از روش خود جهت مدیریت و کنترل عملیات امداد و نجات استفاده می کند. تعدادی جنبه
های مشابه در تعیین روش ها بین سازمان ها وجود دارد. به هر حال، هر کدام از این ها جنبه منحصر بفرد خود را داراست.
می تواند به آسانی با مدل امدادرسانی سازمان سازگار شود. تعیین روش اولیه در نرم افزار، امکان تصور چگونگی سازگاری نرم OpsCenter نرم افزار
افزار با تعیین روش سازمان برای امدادرسانی را فراهم می کند.
فقط روشی برای پیکربندی سیستم جهت مدیریت و کنترل امداد رسانی است. به هر حال، آن نقطه آغازی برای OpsCenter ساختار اولیه در
شروع پیکربندی سازمان می باشد. سوانح، مرکزی برای سیستم می باشند. این ها شرایطی هستند که نیازمند امدادرسانی بوسیله اعضای مرکز عملیات
می تواند چندین سانحه را بطور همزمان مدیریت کند. در واقع امکان انتخاب گروه بندی سوانح به یکدیگر و OpsCenter . می باشد (EOC) بحران
نمایش اطلاعات در یک سانحه یا در گروه سوانح وجود دارد.
جنبه های اضافی در مدل اولیه که به درک مسئله کمک خواهد کرد، شامل موارد زیر (اما نه محدود به اینها) می شود:
• رویداد ها – رخداد هایی که طبیعت سانحه را تغییر می دهند.
• تقاضا ها – نیازمندی هایی برای مساعدت، منابع یا اطلاعات.
• اعمال و وظایف – پاسخ به تقاضا ها
• فرم ها – پشتیبانی جزئیات برای ورودی تابلو اعلام وضعیت.
• چک لیست ها – روند هایی مطابق برنامه ریزی ها.
• پیام رسانی – راهکاری برای تبادل اطلاعات بین نقش ها یا بخش ها.
• تابلو های اعلام وضعیت – حالت کنونی فعالیت ها.
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تا 16 اردیبهشت 1389 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
• نقشه برداری – نمایش تصویری اطلاعات سانحه.
• و دیگر جنبه ها.
.[ لازم به ذکر است که به آسانی می توان اصطلاحات فنی نرم افزار را جهت سازگاری با سازمان تغییر داد [ 2
8. انعکاس فرایند ها توسط چک لیست های آشنا
چک لیست ها ویژگی دیگری جهت بازتاباندن فرایند ها، روند ها و اصطلاحات فنی یک سازمان توسط نرم افزار می باشند. یک کاربر غیر فنی مجاز،
می تواند تعداد نامحدودی چک لیست های مختلفی که سازمان با آن کار می کند را ایجاد و نگهداری نماید. برای مثال، چک لیستی که برای پاسخ به
عملیات تروریستی ایجاد می شود می تواند شامل همان فعالیت ها و اصطلاحات فنی تعریف شده در برنامه های بحران سازمان، جهت نوع منحصر بفردی
از سانحه باشد.
کاربران متعدد می توانند با هم برای کامل کردن کارهایی که در چک لیست ها منعکس شده اند کار کنند. کاربران زمانی که کار تمام می
شود به سیستم اعلام کرده و سیستم ثبت می کند چه کسی، در چه ساعتی و تاریخی آن را تمام کرده است. سیستم همچنین ایجاد، تغییر و تبدیل و
.[ حذف چک لیست ها را ثبت می کند [ 2
9. تابلو های اعلام وضعیت زنده
اطلاعات دقیق زمان حاضر را در مورد سوانح، درخواست ها، فعالیت ها، و مانند آنها را نیاز دارند که شامل (EOC) اعضای مرکز عملیات بحران
شرایط کنونی این بخش ها در طی تاریخچه ثبت شده می شود. این اطلاعات زمانی که از ابزار دستی برای مدیریت بحران استفاده می شود، بطور آماده
در دسترس نخواهند بود. این تابلو ها جزئیات زنده ویژه ای را روی اعمال و منابع بحرانی فراهم و نگهداری می کنند. برای نگهداری اطلاعات جدید و
بروز، سیستم بطور خودکار اطلاعات صفحات نمایش تابلو ها را در یک چرخه زمانی معین تجدید می نماید. این چرخه قابل پیکربندی توسط یک
کاربر مجاز می باشد.
جزئیات، آسان برای خواندن بوده و شامل اطلاعاتی مانند موقعیت، قابلیت دسترسی، هزینه ها و سرمایه سازمان می شود. کاربران می توانند با
کلیک روی آیتم های خاص، به جزئیات اضافی، مانند اطلاعات تماس و موقعیت دقیق دستیابی کنند. تابلو های اعلام وضعیت از اجزاء بنیادی نرم افزار
هستند. مخصوصاً زمانی که این ها کلیدی برای کمک به امدادگرانی که می خواهند بدانند چه اتفاقی در حال وقوع است، می باشند که OpsCenter
.[ این جهت مدیریت و کنترل بحران، سانحه و حادثه ضروری می باشد [ 4
10 . آگاه سازی بحران خودکار
آگاه سازی خودکار به کارکنان در کار های سنگین کمک کرده و امکان تمرکز روی مدیریت و کنترل سانحه را به آنها می دهد. در واقع، آن سبب
تضمین توزیع اطلاعات بحرانی می شود. سیستم زمانی که شرایط از قبل تعریف شده موجود باشد، به انتقال پیام های از پیش تعریف شده می پردازد.
شرایطی مانند:
• سوانح طبیعی، حوادث و بحران های قابل پیش بینی
• اطلاعات جدیدی که در سیستم ایجاد می شود مانند درخواست ها
• ورود و خروج کاربران به سیستم
• تقاضا برای پر کردن منابع
می تواند مثال هایی برای این مورد باشند. سیستم امکان استفاده از چندین کانال را برای آگاه سازی خودکار فراهم می کند، مانند ایمیل، پیجینگ
.[ (توسط ایمیل به دستگاه های پیجر) و پیغام آنلاین به کاربران متصل به سیستم [ 6
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تا 16 اردیبهشت 1389 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
11 . ثبت وقایع خودکار فراگیر
این امکان را به سازمان می دهد تا به آسانی قابلیت ثبت وقایع روزانه را در سیستم، پیکربندی کند. با این قابلیت، امدادگران بحران می OpsCenter
توانند تمرکز خود را روی مسئولیت های مدیریت و کنترل بحران بیش از حل و فصل فعالیت های مستند خسته کننده نگهداری کنند. همچنین این
قابلیت امکان پیکربندی سیستم را جهت انعکاس اینکه سازمان چه اطلاعات مهمی برای ثبت می خواهد، فراهم می کند. سپس سیستم ورودی های ثبت
شده را تولید کرده که باز می گرداند:
• چه اطلاعاتی تغییر کرده اند
• ارزش قبلی
• ارزش جدید
• چه کسی آن را تغییر داده است
• چه زمانی تغییر کرده است.
این نرم افزار می تواند رویداد ها، بروز رسانی ها، تصمیمات و فعالیت هایی که توسط هر یک از اعضا انجام می گیرد، ثبت کند. یک گزارش
ثبت وقایع ابزاری برای بازدید یک بحران واقعی یا یک مانور را فراهم کرده و بهترین تمرین ها و مناطق را برای بهبود و تجربه های حاصل را شناسایی
می کند، که مبنایی برای تکمیل سریع گزارش بعد از فعالیت می باشد. این قابلیت همچنین می تواند اطلاعات لازم جهت بازیابی هزینه های امداد بحران
.[ را گزارش نماید. در غیر این صورت ممکن است بازیابی هزینه ها گزارش نشده که باعث عدم بازگشت سرمایه برای سیستم خواهد بود [ 6
(ICS) 12 . گزارش خودکار انعطاف پذیر شامل فرم های سیستم فرماندهی سوانح
گزارش مفصلی که آسان برای پیکربندی و استفاده می باشد ایجاد می نماید. یک رابط ساده گزینه هایی را برای یک کاربر، جهت OpsCenter
انتخاب تعدادی پارامتر برای تولید یک گزارش هم در هنگام و هم بعد از وقوع یک سانحه فراهم می کند. برای مثال، گزارش منابع موجود، گزینه های
زیر را برای انتخاب فراهم می کند:
• سازمان کارفرما
• طبقه بندی منابع
• نوع منابع
• محل و موقعیت منابع
• ضرورت منابع.
ممکن است چاپ شوند، ایمیل شوند، و OpsCenter سپس کاربر می تواند با کلیک روی یک گزینه، گزارش را نهایی سازد. گزارش های
فرستاده شوند. همه این ها فقط با یک کلیک ساده ماوس انجام می گیرد. سهولت استفاده به Microsoft Word یا به نسخه مناسبی از نرم افزار
امدادگران اختیار تمرکز روی مدیریت و کنترل شرایط بیشتر از ملزومات خسته کننده گزارش را می دهد. این نرم افزار بطور خودکار فرم های سیستم
را برای سازمان هایی که نیازمند این قابلیت گزارش دهی هستند، تولید می کند که باعث صرفه جویی ساعات زیادی در ثبت (ICS) فرماندهی سوانح
.[ دستی اطلاعات و تایپ فرم ها می شود [ 6
OpsCenter 13 . نقشه برداری
امکان نقشه برداری برای نمایش OpsCenter . در هنگام شرایط بحرانی، اعضای مرکز عملیات بحران حجم زیادی از اطلاعات را بکار می برند
جغرافیایی اطلاعات را مهیا می سازد که باعث افزایش قابلیت اعضا جهت متصور ساختن شرایط می گردد. این نرم افزار به یک کاربر غیر فنی امکان
وارد کردن فرمت های مختلفی را به سیستم می دهد که شامل موارد زیر (اما نه محدود به) می شود:
ESRI Shape •
ARC/INFO Grid •
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تا 16 اردیبهشت 1389 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
Graphics Interchange Format (GIF) •
JPEG •
Windows bitmap (BMP) •
Tagged Image File Format) (TIFF) •
Others •
نقشه های تولید شده توسط سیستم، اطلاعات مربوط به سانحه را منعکس می کند که ممکن است در بالای نقشه ها وارد شده باشند. ترکیب
لایه های نقشههای وارد شده و لایه های تولید شده داخلی، امکان ایجاد وضعیت تصویری کامل عملیات بحران را، در زمان وقوع آن بصورت زنده
.[ فراهم میکند. در شکل 2 مثالی از نقشه تولید شده در یک عملیات را نشان می دهد [ 5
OpsCenter شکل 2. مثالی از نقشه تولید شده در یک عملیات توسط نرم افزار
14 . ورود و صدور داده های نقشه
صفحه نمایش اداره کل امکان وارد کردن لایه های جدید به سیستم را، به کاربران مجاز می دهد. سیستم می تواند فرمت های زیادی را همانند آنچه که
جهت استفاده با سایر سیستم ESRI Shape قبلاً گفته شد، قبول نماید. نقشه هایی که نرم افزار تولید و نگهداری می کند، ممکن است به فرمت فایل
.[ نگهداری می شود [ 5 OpsCenter فرستاده شوند. این شامل اطلاعاتی مانند سوانح، ماموریت ها، امکانات و غیره است که در GIS های
15 . مدیریت انعطاف پذیر منابع
را پشتیبانی می کند. به هر حال، یک برنامه کلیشه ای از (NIMS) شامل قابلیت مدیریت منابع می شود که سیستم مدیریت سوانح ملی OpsCenter
قبل استفاده شده بوسیله یک سازمان می تواند از طریق برنامه ای که آنها استفاده می کنند، منعکس شود. نقشه ها می توانند موقعیت امکانات را برای
درک بهتر مکان جغرافیایی منابع در مجاورت محل سانحه نمایش دهند. اتصال اطلاعات هزینه به منابع، اهداف حسابداری را جهت شامل شدن اطلاعات
در صورت نیاز Microsoft Excel بازپرداخت هزینه ها را افزایش می دهد. این قابلیت همچنین شامل ارسال اطلاعات تابلو اعلام وضعیت به نرم افزار
.[ خواهد شد [ 6
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تا 16 اردیبهشت 1389 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
FEMA 16 . ارزیابی خسارت خودکار- بر اساس آیین نامه های
یک وسیله آسان کسب اطلاعات، در رابطه با وسعت و مقدار خسارات، سازماندهی آنها به دسته ها، و تولید گزارش برای کاربران و OpsCenter
آژانس های مربوطه را ایجاد می نماید. سیستم ارزیابی خسارت اطلاعات را توسط سوانحی که باعث خسارت شده اند، قلمروی که سانحه در آن رخ
داده و دسته بندی و نوع نهاد های عمومی و خصوصی پیگیری می کند. محصول گزارش های موردنیاز در طی یک بحران، اغلب سریع تر و دقیق تر از
.[ یک روش دستی و سنتی است [ 5
دو صفحه نمایش مجزا اطلاعات را دریافت می کنند:
• یکی برای اطلاعات در مورد شدت سانحه مانند تعداد زخمی ها، کشته ها، مجروحان و ناپدیدشدگان علاوه بر سیستم های زیرساخت مانند
لوله های فاضلاب و زهکش ها.
• صفحه دیگر برای صدمات خاص به یک نهاد مانند ساختمان های عمومی.
(ROI) 17 . بازگشت سرمایه
مجموعه گوناگونی از اطلاعات را که نوعاً روی وایت برد هایی نگهداری می شوند، باهم یکی می کند. یک روشی که نرم افزار OpsCenter
بازگشت سرمایه عالی را فراهم می کند، پیگردی هزینه های منابع برای بازپرداخت است. ثبت وقایع خودکار امکان پیگردی هزینه ها را فراهم کرده، و
گزارشگرهای خودکار سریعاً گزارشهایی را جهت بازپرداخت هزینه اولیه تولید مینمایند. خودکار بودن بسیاری کارهای دیگر، امکان انجام بیشتر
کارها با همان تعداد از اعضای مرکز، جهت مدیریت و کنترل امدادرسانی شده که میتواند سبب حداقل شدن خسارات و نگهداری جان انسانها شود.
OpsCenter 18 . معماری نرم افزار
از یک معماری سه رده پیشرفته استفاده می کند. از یک منظر سطح بالاتر، اجزاء معماری عملیات زیر را انجام می دهند: OpsCenter
• مشتری – استفاده از جستجوگر اینترنتی (مانند اینترنت اکسپلورر 5.0 یا بالاتر)، مشتریان درخواست خود را در سرور دستگاه ثبت می کنند.
بطور نمونه، مشتریان کامپیوتر ها، یا وسایل دستی که با اینترنت اکسپلورر 5.0 یا بالاتر اجرا می شوند، هستند که ممکن است شامل کامپیوتر
باشند. (Laptop) تلفن های بی سیم، و کامپیوتر های قابل حمل ،(PDA) های جیبی
• سرور دستگاه – متقابلاً با پردازش تمامی درخواست ها از آن سطح، انجام آنها و جواب به آن از طریق یک سرور وب عمل می کند. این
سرور همچنین رابطی میان پایگاه داده و سیستم فایل می باشد.
.[ • پایگاه داده – تمامی داده های سازمان را نگهداری کرده و شامل اطلاعات ساختاری نیز می شود [ 7
19 . تیم پیکربندی نرم افزار مدیریت بحران
پیکربندی با جمع آوری فرایند ها، دستورالعمل ها و چک لیست های سازمان شروع شده بطوریکه در برنامه ها و مدل امدادرسانی بحران سازمان
منعکس می گردد. هشدار ها ابتدا پیکربندی بیشترین جنبه های ضروری مدیریت بحران را توصیه می کنند، مانند:
• اطلاعات سوانح
• تماس ها
• چک لیست های مهم
.[ سپس رفتن به دیگر جنبه ها مانند درخواست ها، مدیریت منابع و غیره [ 6
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تا 16 اردیبهشت 1389 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
20 . تیم زیرساخت محاسباتی
دارای یک لایه امنیتی مبتنی بر نقش OpsCenter . انتشار زیرساخت محاسباتی شامل امنیت، مکانیزم های ایمن و دیگر آیتم های مناسب می شود
جهت کنترل دستورات است. کاربران بایستی خود را در یک یا چند نقش ثبت نمایند. همچنین راه های دیگری برای تامین امنیت وجود دارد که لایه
نیاز های امنیتی سازمان را پشتیبانی ،OpsCenter های اضافی امنیتی را فراهم می کند. زمانی که نرم افزار کاملاً پیکربندی شود، هر برنامه نصب شده
خواهد کرد. به عنوان یک کاربرد مهم، نرم افزار در سطح خدمات رسانی ارتقاء یافته و پیکربندی قبلی سیستم بطور خودکار به نسخه جدید منتقل می
شود. سیستم روی پایگاه داده استاندارد اجرا شده و ابزار های مختلفی را برای وارد کردن اطلاعات استفاده می کند. کاربران می توانند ارسال داده را با
انجام دهند. یادآوری می شود نسخه مناسب هر کدام بایستی Microsoft Excel و Microsoft Word ابزار های خودکار نرم افزار آفیس، مانند
.[ در سیستم مشتری موجود باشد [ 6
21 . نتیجهگیری
بطور کلی برای موفقیت در مدیریت بحران بکارگیری برنامه های کامپیوتری و نیز فناوری های مرتبط ضروری است. سیستم فناوری اطلاعات می تواند
یک مرکز مدیریت بحران را با پیشرفت، توسعه و پیاده سازی یک طرح استراتژیکی جامع پشتیبانی کرده و عملیات مرکز مدیریت بحران را بوسیله
سازمان برقرار نماید. فاکتورهای موفقیت در بحران، برنامه های زمانی واقع گرایانه، مراحل مهم قابل اندازه گیری، و یک ارزیابی از نیازمندی های
یکی از نرم افزار های قوی مدیریت بحران می باشد که با یک OpsCenter . شخصی، همه قسمتی از این روند برنامه ریزی و پیاده سازی هستند
پیکربندی بسیار عالی پاسخگوی نیاز تیم های حرفه ای مدیریت بحران و امداد و نجات است. این نرم افزار با شبیه سازی یک مرکز مدیریت عملیات
امدادگران را توسط عواملی مانند توزیع اطلاعات زمان حال، واگذاری و پیگیری وظایف، پیگردی منابع، ارزیابی (Virtual EOC) بحران مجازی
خسارت، استفاده از روند کاری، روش ها و مجموعه اصطلاحات علمی و فنی سازمان، استفاده از چک لیست ها، آگاه سازی خودکار کارکنان کلیدی،
ثبت وقایع بصورت خودکار و جامع و نهایتاً گزارش دهی خودکار و انعطاف پذیر، برای مدیریت و کنترل وضعیت بحرانی قادر می سازد. بطور کلی می
سیستمی است که روی سه اصل بنیادی و ضروری توزیع اطلاعات، بالا بردن ارتباطات و برگرداندن رویه های کاری و OpsCenter توان گفت
اصطلاحات علمی و فنی سازمان ها در کمک به امدادگران در هنگام وقوع بحران، سانحه یا حوادث متمرکز شده و کل عملیات را تحت کنترل خود
قرار می دهد. با توجه به وقوع بحران های مختلف طبیعی در کشور ما، استفاده از چنین نرم افزاری توسط سازمان های ذیربط برای کنترل شرایط و
کاهش تلفات جانی و مالی اکیداً توصیه می شود.
22 . مراجع
1. http://wikis.sun.com/display/BluePrints/Using+Sun+Ops+Center+with+Sun+HPC+Software
2. http://www.carahsoft.com/resources/Dorado/DoradoRedcellOpsCenter.pdf.
3. http://www.exitcertified.com/sun-microsystems-training/xvm-ops-center-administration-SA-
340-S10.html
4. http://www.halcyoninc.com/solutions/opscenter.php
5. http://www.oregon.gov/OMD/OEM/docs/.../Quick_Use_Guide_9_09_ver1_2.pdf
6. http://www.blogtalkradio.com/search/ops-center/
7. http://www.infoworld.com/t/data-management/wc/increase-data-center-visibility-sun-xvm-opscenter-
and halcyon-582

/ 5 نظر / 34 بازدید
س صابری

سلام ممنونم از مطبتون میشه لطفا بفرمایید این نرم افزار ops center را از کجا میشه گیر آورد؟ مرسی از محبتتون

محمدرضا نادری

سلام عالی بود فقط من میخواستم در مورد نرم افزار cameo کار کنم ولی متاسفانه هیچی در این مورد پیدا نمیکنم خواستم اگه برنامهcameo و راهنمای نرم افزاریشو داری دراختیارم بذاری با سپاس فراوان

داود

پارادایم و مقايسه تطبيقي انواع پارادایم ها در مدیریت تهیه و تنظیم: داود قاسم زاده کارشناس ارشد مدیریت davod19.blogfa.com

داود

پارادایم و مقايسه تطبيقي انواع پارادایم ها در مدیریت تهیه و تنظیم: داود قاسم زاده کارشناس ارشد مدیریت davod19.blogfa.com